蹾 COVID-19 ( ѹ 30 Զع¹ 2020 )

дѺ 1 : ISOPTIK SMP 3D 1.6 ҤһԤ 30,000 ҷ

㹡ࡨ 1

ࡨ 1
ࡨ 30,000 ҷ
ࡨ 20,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 60,000 ҷ
ࡨ 26,000 ҷ
§ 13,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 90,000 ҷ
ࡨ 30,000 ҷ
§ 10,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 150,000 ҷ
ࡨ 45,000 ҷ
§ 9,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 240,000 ҷ
ࡨ 64,000 ҷ
§ 8,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 360,000 ҷ
ࡨ 72,000 ҷ
§ 6,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 2 : ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 ҤһԤ 40,000 ҷ

㹡ࡨ 1

ࡨ 1
ࡨ 40,000 ҷ
ࡨ 26,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 80,000 ҷ
ࡨ 36,000 ҷ
§ 18,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 120,000 ҷ
ࡨ 48,000 ҷ
§ 16,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 200,000 ҷ
ࡨ 75,000 ҷ
§ 15,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 320,000 ҷ
ࡨ 96,000 ҷ
§ 12,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 480,000 ҷ
ࡨ 108,000 ҷ
§ 9,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 3 : ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 ҤһԤ 50,000 ҷ

㹡ࡨ 2

ࡨ 1
ࡨ 50,000 ҷ
ࡨ 36,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 100,000 ҷ
ࡨ 44,000 ҷ
§ 22,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 150,000 ҷ
ࡨ 60,000 ҷ
§ 20,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 250,000 ҷ
ࡨ 95,000 ҷ
§ 19,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 400,000 ҷ
ࡨ 128,000 ҷ
§ 16,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 600,000 ҷ
ࡨ 168,000 ҷ
§ 14,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 4 : ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 ҤһԤ 60,000 ҷ

㹡ࡨ 3

ࡨ 1
ࡨ 60,000 ҷ
ࡨ 46,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 120,000 ҷ
ࡨ 50,000 ҷ
§ 25,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 180,000 ҷ
ࡨ 69,000 ҷ
§ 23,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 300,000 ҷ
ࡨ 110,000 ҷ
§ 22,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 480,000 ҷ
ࡨ 144,000 ҷ
§ 18,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 720,000 ҷ
ࡨ 192,000 ҷ
§ 16,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 5 :ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 ҤһԤ 70,000 ҷ

㹡ࡨ 3

ࡨ 1
ࡨ 70,000 ҷ
ࡨ 56,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 140,000 ҷ
ࡨ 60,000 ҷ
§ 30,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 210,000 ҷ
ࡨ 84,000 ҷ
§ 28,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 350,000 ҷ
ࡨ 125,000 ҷ
§ 25,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 560,000 ҷ
ࡨ 176,000 ҷ
§ 22,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 840,000 ҷ
ࡨ 216,000 ҷ
§ 18,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 6 : ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 ҤһԤ 90,000 ҷ

㹡ࡨ 3

ࡨ 1
ࡨ 90,000 ҷ
ࡨ 66,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 180,000 ҷ
ࡨ 76,000 ҷ
§ 38,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 270,000 ҷ
ࡨ 105,000 ҷ
§ 35,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 450,000 ҷ
ࡨ 165,000 ҷ
§ 33,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 720,000 ҷ
ࡨ 224,000 ҷ
§ 28,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 1,080,000 ҷ
ࡨ 300,000 ҷ
§ 25,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 7 : ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 ҤһԤ 130,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 120,000 ҷ
ࡨ 76,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 240,000 ҷ
ࡨ 120,000 ҷ
§ 60,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 360,000 ҷ
ࡨ 144,000 ҷ
§ 48,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 600,000 ҷ
ࡨ 235,000 ҷ
§ 47,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 960,000 ҷ
ࡨ 320,000 ҷ
§ 40,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 1,440,000 ҷ
ࡨ 420,000 ҷ
§ 35,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 8 : ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 ҤһԤ 160,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 160,000 ҷ
ࡨ 86,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 320,000 ҷ
ࡨ 150,000 ҷ
§ 75,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 480,000 ҷ
ࡨ 210,000 ҷ
§ 70,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 800,000 ҷ
ࡨ 300,000 ҷ
§ 60,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 1,280,000 ҷ
ࡨ 400,000 ҷ
§ 50,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 1,920,000 ҷ
ࡨ 480,000 ҷ
§ 40,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 9 : ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 ҤһԤ 220,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 220,000 ҷ
ࡨ 96,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 440,000 ҷ
ࡨ 200,000 ҷ
§ 100,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 660,000 ҷ
ࡨ 270,000 ҷ
§ 90,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 1,100,000 ҷ
ࡨ 400,000 ҷ
§ 80,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 1,760,000 ҷ
ࡨ 480,000 ҷ
§ 60,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 2,640,000 ҷ
ࡨ 600,000 ҷ
§ 50,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 10 : ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 ҤһԤ 300,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 300,000 ҷ
ࡨ 122,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 600,000 ҷ
ࡨ 230,000 ҷ
§ 115,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 900,000 ҷ
ࡨ 330,000 ҷ
§ 110,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 1,500,000 ҷ
ࡨ 500,000 ҷ
§ 100,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 2,400,000 ҷ
ࡨ 640,000 ҷ
§ 80,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 3,600,000 ҷ
ࡨ 840,000 ҷ
§ 70,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 11 : ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 ҤһԤ 400,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 400,000 ҷ
ࡨ 145,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 800,000 ҷ
ࡨ 270,000 ҷ
§ 135,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 1,200,000 ҷ
ࡨ 390,000 ҷ
§ 130,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 2,000,000 ҷ
ࡨ 600,000 ҷ
§ 120,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 3,200,000 ҷ
ࡨ 800,000 ҷ
§ 100,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 4,800,000 ҷ
ࡨ 960,000 ҷ
§ 80,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

дѺ 12 : ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 ҤһԤ 2,000,000 ҷ

㹡ࡨ 6

ࡨ 1
ࡨ 2,000,000 ҷ
ࡨ 185,000 ҷ

ࡨ 2
ࡨ 4,000,000 ҷ
ࡨ 350,000 ҷ
§ 175,000 ҷ

ࡨ 3
ࡨ 6,000,000 ҷ
ࡨ 495,000 ҷ
§ 165,000 ҷ

ࡨ 5
ࡨ 10,000,000 ҷ
ࡨ 750,000 ҷ
§ 150,000 ҷ

ࡨ 8
ࡨ 16,000,000 ҷ
ࡨ 1,120,000 ҷ
§ 140,000 ҷ

ࡨ 12
ࡨ 24,000,000 ҷ
ࡨ 1,200,000 ҷ
§ 100,000 ҷ

( ԡʹöТͧŹ蹹 )

׹ѹҡ

س˹ͧ ⳪ ҳؾѹ

س˹ͧ ⳪ ҳؾѹ

ҧҾ¹ ؾѹ ФþԢԵ

蹷 ӤѭҡѺôԹԵ 㨷蹷١ ͹Ѻؾѹ ҷӧҹҧդآ

ҹ
ᾷ ԪԵ Էѵç

ᾷ ԪԵ Էѵç

˹˹¨¡çҺŨѵ 3 Թ

蹵ʫտѨͫ;ԡ ˹¹ŧ վѧ㹡÷ӧҹҡ դآ㹡Ե Ѻ

ҹ

׹ѹҡ蹵ʫտѨ 3 Ե ੾кؤ ҧǴ зҹš

Ź蹵ͫ;ԡ ը˹·
ٹ蹵ͫ;ԡ ҹ
ôѧͺҧ

go to top
سҾͧռšѺ سҾԵҧ ?